Taisyklės ir sąlygos

Informacija apie Pardavėją

Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu https://irankiaivisiems.lt/. Pardavėjas yra UAB "Įrankiai visiems" ir KO, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 148436752, buveinės adresas: Paliūniškio g. 13, Panevėžys. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT484367515.

Prekės

Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Elektronine parduotuve.


Bendrosios nuostatos

Pirkėjui susipažinus su Taisyklėmis ir pažymėjus varnelę prie teiginio „Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku“, šios Taisyklės Šalims tampa privalomu teisiniu dokumentu, kuriame nustatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. 

Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, jis turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje bei susipažino su visomis Taisyklėmis ir jos sąlygomis.

Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami Elektroninės parduotuvės skiltyje „Informacija“ > „Taisyklės“. 


Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

Prekių krepšelio suma turi būti ne mažesnė nei 20 EUR. Jei Prekių krepšelio suma, neįskaičius pristatymo mokesčių, yra mažesnė nei 20 EUR, bus taikomas 2 EUR administravimo mokestis, skirtas padengti prekių paruošimo bei sandėlio procesų palaikymo išlaidas.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės

  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka. 
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Elektroninėje parduotuvėje ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje Parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus.

Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

Pardavėjo teisės

Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Elektroninės parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Elektroninėje parduotuvėje esančių elementų išdėstymą.

Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakymo ir jame pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju, užsakyme nurodytais Pirkėjo duomenimis. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba, jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba, jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, kituose Elektroninės parduotuvės dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.


Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Elektroninės parduotuvės dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.


Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikiamas platus prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją užsakyme ar paskyroje nurodytais kontaktais ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už teisingą kainą arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo nepavyksta pasiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas yra apie tai informuojamas elektroniniu paštu. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui prekių neteisinga (mažesne) kaina.

Elektroninėje parduotuvėje pateiktos kainos, prekių asortimentas ir kiekis gali nesutapti su kainomis, prekių asortimentu ir kiekiu, esančiais Parduotuvėse.

Prie kiekvienos prekės nurodoma ar Pardavėjas turi prekę sandėlyje. Ši informacija yra orientacinė, kuri gali pakisti užsakymo vykdymo metu ir kuri negarantuoja, kad užsakymo vykdymo metu prekė tikrai bus Pardavėjo sandėlyje. Jei prekių likutis sandėlyje nėra pakankamas, tuomet Pirkėjas yra informuojamas apie trūkstamų prekių gavimo terminus bei aktualius vėlavimus. 

Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste arba grynaisiais pinigais/banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu.


Prekių pristatymas

Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga (kurjeriu) arba atsiimti prekes vienoje iš Parduotuvių.

Prekių pristatymas Pirkėjui:

Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą per kurjerį, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, taip pat Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 1-3 darbo dienas. Šis terminas yra preliminarus ir netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Taip pat, tais atvejais, kai po preke yra prierašas: "Pristatymas gali užtrukti ilgiau, nei įprastai". Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Šiuo metu dėl CoVid-19 viruso ir paskelbto karantino, vėluoja prekių pristatymas, nes prekės neišvažiuoja iš kurjerių sandėlių! Pristatymas gali užtrukti iki 5-7 darbo dienų, dėl itin didelio kurjerių apkrovimo!

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant t.y. per 1 darbo dieną po siuntos gavimo, informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

Prekių atsitiktinio sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai vienoje iš Parduotuvių. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ar kitais būdais, kad prekes galima atsiimti.

Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.


Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

Kiekvienos Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Elektroninėje parduotuvėje;

Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

 

Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę, jiems nustato teisės aktai.

Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.


Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu pardavimai@irankiaivisiems.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.


Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu pardavimai@irankiaivisiems.lt.

Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu pardavimai@irankiaivisiems.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

pateikti laisvos formos prašymą.

Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. 

Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).


Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu pardavimai@irankiaivisiems.lt arba paskambinęs telefono numeriu (8-45) 581545. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.


Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama t.y. visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

Jei Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Šalių susitarimu pasirinktą Parduotuvę, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą, to būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo pasirinkto kito prekės pristatymo būdo išlaidos yra negrąžinamos.

Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo.

Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.


Atsakomybė

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.

Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Elektroninės parduotuvės pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

Apsikeitimas informacija

Pardavėjas šių Taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

Asmens duomenų apsauga

Pirkėjas užsakydamas prekes privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį bei prekių pristatymo adresą.

Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik užsakymo įvykdymo ir prekių pirkimo-pardavimo Elektroninėje parduotuvėje tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Pirkėjas, suteikęs Pardavėjui asmens duomenis, turi teisę gauti informaciją apie jo tvarkomus duomenis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti duomenis arba atšaukti sutikimą tolesniam duomenų tvarkymui.

Pardavėjas įsipareigoja reaguoti į asmens prašymą taisyti arba naikinti duomenis ir pateikti atsakymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užklausos pateikimo.

Ši interneto svetainė naudoja Google slapukus (ang. “cookies”), kurių pagalba teikiamos svetainės paslaugos, personalizuojami skelbimai ir analizuojamas duomenų srautas. Informacija, gauta apie lankytojo naudojimąsi šia svetaine, dalinamasi su Google. Tęsdami naršymą šioje svetainėje, Pirkėjas sutinka su slapukų naudojimu. Pirkėjas, sutikdamas su pirkimo-pardavimo taisyklėmis, patvirtina, jog yra informuotas, kad lankantis Elektroninėje parduotuvėje svetainėje, naudojamame įrenginyje gali būti įrašomi slapukai.


Baigiamosios nuostatos

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus Šalims susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.